Europe - Poland - Ekstraklasa - Match Result

17:00 20 Nov
+99 st
17:00 24 Nov
+92 st
19:30 24 Nov
+93 st
14:30 25 Nov
+91 st
17:00 25 Nov
+90 st
19:30 25 Nov
+93 st
14:30 26 Nov
+3 st
17:00 26 Nov
+3 st
17:00 27 Nov
+3 st